ด่วน!! เลื่อนสอบซ่อมบาลีระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.64 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด??

          วันที่ 27 มิถุนายน 2564  พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ลงนามประกาศ เลื่อน การสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

          โดยอ้างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข จึงมีประกาศแจ้งกำหนดการเลื่อนสอบบาลีสนามออกไปก่อน ยังไม่กำหนด รายละเอียดคำประกาศมีดังนี้

Leave a Reply