รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2018/12/ListName02-12-61.pdf

Leave a Reply