บัณฑิตสันติศึกษาป.โท-เอก ใส่ครุยซ้อมรับปริญญา ปลูกต้นไม้โคกหนองนามหาจุฬาโมเดล

วันที่ 29 พ.ย.2563 มีพิธีซ้อมรับปริญญา มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต (ส่วนกลาง) บัณฑิตวิทยาลัยมหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระราชปริยัติกวี ศ.ดร.,อธิการบดี เป็นประธานพร้อมให้โอวาทว่า ขอแสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดี ในความสำเร็จ ท่านทั้งหลาย ที่มีวิริยะอุตสาหะ อดทนศึกษาจนสำเร็จในการศึกษา มีหลายท่านมีหน้าที่ปฏิบัติอยู่แล้ว หลายรูปเป็นพระสังฆาธิการก็มาเรียนเพื่อไปใช้บริหารงานคณะสงฆ์ ส่วนฆราวาสส่วนมากก็มีงานอยู่แล้ว เรียนเพื่อใช้บริการงานการศึกษา

“การทำภาระธุระหน้าที่ ทั้งสมณชีพราหมณ์ มี 2 ประการ คือ คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ ซึ่งท่านได้อธิบายแง่มุมทั้งสองอย่างนั้นเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันอย่างไร ที่สำคัญกว่านั้น ท่านจบลงด้วยการย้ำธรรมความสมบูรณ์ของชีวิตมี 3 ประการ คือ 1. วิชชาความรู้ ศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารการจัดการชีวิต 2. การทำงาน พระสงฆ์ก็มีการงาน เพราะ พุทธศาสนามหายาน มองว่า เกิดเป็นคนต้องมีงานอย่าขาดมือ ทำงานอยู่เนืองๆในรูปแบบต่างๆ ทำงานตามสมควรแก่ฐานะ พุทธศาสนามหายาน นิกายเซน มีเรื่องการงาน มีหลักติดการทำงาน คือ วันที่ไม่มีการทำงานคือวันที่ไม่มีการกิน #ไม่ทำงานอย่ากินข้าว 3. คุณงามความดีมีจริยธรรม สรุป เป็นตัวชี้วัดความสุขของชีวิต 3 ประการ ได้แก่ วิชชา กัมมัง สีลัง คือ ตัวชี้วัดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของชีวิตนั่นเอง” พระราชปริยัติกวี ระบุ

ในการนี้ในการนี้ มีพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร. หรือหลวงพ่อแดง นันทิโย อายุวัฒนมงคล 69 ปี รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จ.สมุทรสงครามร่วมในพิธีด้วยโดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยระบุว่าจะนำความรู้ไปพัฒนาพุทธเกษตรทั่วไทย

บัณฑิตปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ร่วมด้วย หลังจากเสร็จพิธีได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตรุ่นน้องที่โคกหนองนามหาจุฬาโมเดลด้วย ภายใต้การนำของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

พระมหาหรรษา ระบุว่า รุ่นพี่ที่จบการศึกษาใส่ครุยรับปริญญาเอก ภายหลังที่ต้องศึกษาอย่างหนักตลอดสามปี รุ่นน้อง รุ่น 5 กำลังถือต้นมะพร้าวไปปลูก หมายถึงชีวิตการเรียนรู้กำลังเริ่มต้น ก่อร่างสร้างบารมีธรรม ขณะที่พระอาจารย์ยังคงสานเจตนารมณ์ของพุทธองค์ ทำหน้าที่บ่มเพาะ และรดน้ำ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์สันติภาพได้เจริญเติบโตรุ่นแล้วรุ่นเล่า

เส้นทางเช่นนี้ รุ่นพี่เคยเดินผ่านมาทั้งสิ้น จนมาถึงวันแห่งความสุข และความสำเร็จในวันนี้ ขอให้รุ่นพี่ออกไปสร้างสันติบารมีตามกำลังสติปัญญาที่ได้อบรมมา และขอให้รุ่นน้อง มุ่งมั่นสร้างสันติบารมีธรรมต่อไป จนถึงวันแห่งความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ สันติธรรมรักษาลูกศิษย์พระอาจารย์ ทั้งผู้จบการศึกษา และกำลังศึกษาอยู่ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

Leave a Reply