ยธ.เปิดตัวหนังสือพระเพลิน ศีลห้าสันติภาพสากล ป้องกันเกิดความพลาดพลั้งทำผิด

สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษามหาจุฬาฯ เปิดตัวหนังสือพระเพลิน ป้องกันเกิดความพลาดพลั้งกระทำความผิด ด้วยศีลห้าสันติภาพสากลของโลกหลักประกันสากล

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขาฯศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม นำโดย พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดตัวหนังสือพระเพลิน หลักธรรมกับกฎหมาย เรียนรู้กฎหมายเพลินๆ ฉบับพกพา เพราะในกฎหมายมีธรรมะซ่อนอยู่ และ ธรรมะมีกฎหมายซ่อนอยู่เช่นกัน

โดยเปิดตัวในโอกาสวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่การทำจิตใจของตนให้ดีงาม มีความขันติธรรมและเคารพในการอยู่ร่วมกัน และการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายกันโดยปราศจากความรุนแรงทั้งปวง ถือว่าเป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วโลกจะต้องสร้างการตระหนักเป็นอย่างดีอย่าง

จึงทำให้สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้นำศีล ๕ มาบูรณาการกับกฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักในคนในสังคมผ่านพระเพลินแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างศีล ๕ กับกฎหมายอันเป็นวิถีแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย ประกอบด้วย ศีลข้อที่ ๑ ประกันด้านชีวิตเคารพในทุกชีวิต ศีลข้อที่ ๒ ประกันด้านทรัพย์สินเคารพในทรัพย์ของผู้อื่น ศีลข้อที่ ๓ ประกันด้านครอบครัวเคารพในครอบครัวผู้อื่น ศีลข้อที่ ๔ ประกันด้านสังคมเคารพในการสื่อสารล่วงเกินผู้อื่น ศีลข้อที่ ๕ ประกันด้านสุขภาพเคารพในสุขภาพของผู้อื่นและตนเอง ถือว่าเป็นการป้องกันระดับชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว สังคม สุขภาพได้อย่างดียิ่งในสังวรปธานคือ เพียรป้องกันในทางพระพุทธศาสนาโดยใช้สติเป็นฐาน หรือ สรุปให้ง่ายๆ คือ ไม่โหดร้าย ไม่มือไว ไม่ใจอยาก ไม่ปากชั่ว ไม่มั่วเมา สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งหวังให้ “พระเพลิน : หลักธรรมกับข้อกฎหมาย ศีล ๕” ฉบับนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งต่อความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายให้กับสังคม เพื่อส่งเสริม ป้องกันไม่ให้เกิดความพลาดพลั้งกระทำความผิดเพราะไม่รู้กฎหมาย โดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดพระเพลินหลักธรรมกับกฎหมาย เรียนรู้กฎหมายเพลินๆ ฉบับพกพา ได้ที่ https://justicechannel.org/format/read/five-precepts-and-law

Leave a Reply