ปลัด มท. นำผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล เน้นย้ำ คนมหาดไทย เป็นผู้ใจเมตตาเป็นใหญ่ ต้องร่วมกัน Change for Good เพื่อประเทศไทยโปร่งใส เป็นที่พึ่งของประชาชน

 

วันที่  9 ธ.ค. 64   เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดํารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ประจำปี 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไตรภพ วงไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมทำกิจกรรม

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ชาวสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ “สป.มท.” ได้ช่วยกันในการที่แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นทำงานรับใช้ประเทศชาติ รับใช้พี่น้องประชาชน และเป็นกำลังสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ถือเป็นการแสดงจุดยืนและจิตใจที่มุ่งมั่นในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการทำงาน  ด้วยความสุจริต โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตในวันนี้

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานด้วยความโปร่งใส นั่นคือ “เว็บไซต์” ซึ่งถือเป็นประตู หรือหน้าต่าง หรือห้องรับแขกในการทำงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นระบบ ทำให้เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ของพี่น้องประชาชน และที่สำคัญที่สุด ถ้าเว็บไซต์เป็นที่นิยม หรือ Active ตลอดเวลา ก็จะเป็นเหมือนกับตาวิเศษให้ได้มีโอกาสรับรู้ความต้องการของพี่น้องประชาชน และรับสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก มาหาแนวทางแก้ไข โดยต้องอาศัยพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง ในการช่วยกันขับเคลื่อนให้กลไกทุกองคาพยพให้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดือดร้อน ดังคำกล่าวที่ว่า “ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรม” โดยเฉพาะงานที่พี่น้องประชาชนต้องใช้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต ถ้าล่าช้า จะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและได้รับความเสียหายได้ จึงขอให้ช่วยกันในการที่ทำหน้าที่ที่รัฐบาลมอบหมายให้พวกเรา และอีกประการหนึ่ง ต้องทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารของศูนย์ดำรงธรรม ในการที่จะขับเคลื่อนให้สิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้น ทั้งเว็บไซต์ และระบบของศูนย์ดำรงธรรม จะเป็นฐานข้อมูลหลักที่สำคัญในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุด ทันต่อเวลา ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมให้กับประชาชน

  “พวกเราชาวมหาดไทย อันหมายความว่า “ผู้ที่มีใจเมตตาเป็นใหญ่” ได้ช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา ร่วมกัน Change for Good เพื่อประเทศไทยมีแต่สิ่งดี ๆ มีความโปร่งใส ความถูกต้อง ความยุติธรรม ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ก็จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการแก้ไขความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชน หมดไปจากสังคมไทย ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสุข อย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริต ความว่า “จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญที่มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบต่อไป”

ทั้งนี้ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถูกกำหนดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN จำนวน 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

 

Leave a Reply