“เพชรวรรต”เผยกฤษฎีกาส่งเรื่องถึงกรมบัญชีกลางแล้ว คาดอนุมัติงบฯ พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม ตามงบฯปี 65 นี้

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า หลังจากที่ มติเห็นชอบอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1.) ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม 2.) ร่างประกาศแม่กองบาสีสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 3.) ร่างประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

4.) ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 5.) ร่างประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ สำหรับสาระสำคัญในอนุบัญญัติทั้ง 5 ฉบับ ดังกล่าวมีดังนี้ 1.) กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนกลาง 2.) กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารบุคคล กองบาลีสนามหลวง, กองธรรมสนามหลวง, สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เพื่อให้การบริหารการศึกษาสงฆ์เป็นไปตามหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการกำหนดอัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน เงินค่าจ้าง สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อื่นๆ

“หลังจากที่ได้ออกอนุบัญญัติ ก็มีประเด็นในส่วนงบประมาณที่จะมีการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะเงินเดือนของครูอาจารย์ แต่ก็มีการเลื่อนออกไป โดยมีหนังสือจากกรมบัญชีกลางได้แจ้งมาที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องว่าด้วยมีประเด็นข้อกฎหมายบางข้อที่ไม่สามารถอนุมัติได้ จึงทำให้มีครูอาจารย์ ได้ร้องเรียนมายัง กมธ. ทั้งนี้ล่าสุดตนทราบว่ากรมบัญชีกลางได้ส่งเรื่องให้สำนักงานกฤษฎีกาตีความแล้วและสำนักงานกฤษฎีกาก็ทำงานอย่างหนัก ซึ่งขณะนี้ตนทราบมาว่าสำนักงานกฤษฎีกาตีความแล้วว่ามีความถูกต้อง ซึ่งได้ออกหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว คาดว่าจะนำมาซึ่งการออกงบประมาณ ในงบประมาณ 2565 นี้” นายเพชรวรรต กล่าว

Leave a Reply