“สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จเททองหล่อพระบรมรูปร. 7 เพื่อประดิษฐาน ณ อาคารรัฐสภา

วันพฤหัสบดี ที่ 28  มีนาคม 2567   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญไปประดิษฐานเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply