สุดยอด 10 อันดับสำนักเรียน-สถานศึกษาสอบนักธรรม ธรรมศึกษาได้มากที่สุด

วันนี้ ( 21 ส.ค.63 )  เวลา 13.00 น.  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช กสลมหาสังฆปริณายก มอบ สมเด็จพระวันรัต เสด็จแทนพระองค์ในการเป็นประธานในพิธี ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562  ทั้งนี้ ในการนี้มี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เฝ้ารับเสด็จและมี  โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน สำนักเรียนดีเด่น สถานศึกษาดีเด่นทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ที่มีผู้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาได้ 10 อันดับแรกจำนวนทั้งสิ้น 90รูป /คน

10 อันดับวัดที่สอบนักธรรมและธรรมศึกษาได้มากที่สุด

10 อันดับสถานศึกษาที่สอบธรรมศึกษาได้มากที่สุด

Leave a Reply