แห้ว!!นายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบ “ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพุทธ” รอลุ้นอีก 3  ร่าง??

วันที่ 1 มิ.ย. 65 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งหนังสือถึง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ้างถึง ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย ที่สภาผู้แทนราษฎรยื่นให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว มีบัญชาไม่รับรองร่างธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ…ฉบับดังกล่าว

อ่านรายละเอียด

 

“แหล่งข่าว” จากสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งเปิดเผยว่า เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน ตามกฎหมายจึงต้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อท่าน “ไม่อนุมัติ” ก็คือตกไป หากเราจะทำต่อก็ต้องหาทางยกร่างขึ้นมาใหม่ ส่วนถามว่าทำไมต้องแยกกันยื่น 3 ฉบับ ทำไมไม่ร่วมกันยื่นฉบับเดียวกัน

“เรายื่นแยกกัน 3 ฉบับ คือ ฉบับหนึ่งของ คุณนิยม เวชกามา ทำในนามของฝ่ายค้าน อีกฉบับของคุณพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล ฉบับนี้ทำในนามคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนอีกร่างของคุณนพดล  แก้วสุพัฒน์  ท่านเป็น ส.ส.ฟากรัฐบาลในนาม พรรคท้องถิ่นไทย ก็เป็นเทคนิคประกบการยื่น”

ตอนนี้ร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามี 4 ฉบับ ฉบับที่นายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบคือ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ..ก็ตกไป เดียวทางพวกเราคณะทำงานก็คงต้องหาทางกันใหม่

 “ส่วนอีก 3 ร่าง อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่มีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ หนึ่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ…. สอง ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.. และสาม ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ…. คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมกันพิจารณาในสมัยประชุมนี้ ก็ต้องรอลุ้นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร เพราะหากผ่าน ส.ส.แล้ว ก็จะมีด่าน ส.ว.อีกด่านหนึ่งร่วมพิจารณาด้วย..”

Leave a Reply