บอร์ดการศึกษาสงฆ์ชุดใหญ่เห็นชอบกฎหมายลูก พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม เตรียมขออัตรากำลังและงบประมาณปี’65

          เมื่อวานนี้ (17 ส.ค.63 ) ณ อาคารฉลองพระชันษา 100  ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมนี้มี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย,พระราชปริยัติกวี อธิการ มจร. พระราชปฎิภาณโกศล อธิการ มมร  พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านพระพุทธศาสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ร่วมประชุม   ซึ่งที่ประชุมได้ปรึกษาหารือประเด็นสำคัญของอนุบัญญัติ    “ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .” และ “เรื่อง การอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม”

              จากการเปิดเผยของ พระเทพเวที รก.เจ้าคณะภาค 6,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร และ คณะทำงานยกร่างกฎหมายลูก พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม กล่าวว่า

             วันนี้ถือว่า เป็นประวัติศาสตร์แห่งการศึกษาสงฆ์ไทยอีกวันหนึ่ง เนื่องด้วยคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นบอร์ดใหญ่ด้านการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย ได้อนุมัติ “ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล” ซึ่งเป็นข้อบังคับที่สำคัญที่สุดเพื่อใช้เป็นกฏหมาย นำไปเสนอขอ “งบประมาณแผ่นดิน” มาบริหารการศึกษาแผนก บาลี/ นักธรรม/ปริยัติสามัญ/ ปริยัตินิเทศ/ของคณะสงฆ์ไทยต่อไป..

             สำหรับ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรมและข้อบังคับนี้ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ได้ทุกข้อ ..คือ

              ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 คือ “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์”

              ในส่วนของยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ตอบโจทย์ได้ทุกข้อคือ..

              1/ ยุทธศาสตร์ว่าด้วย ความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา

              2/ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการยกระดับกระบวนการการบริหารจัดการภายใน

              3/ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ

              4/ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการมีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา..

 เนื้อหาสาระสำคัญในข้อบังคับ.. ว่าด้วยการบริหารบุคคล ฉบับนี้..มีดังนี้

             1/กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล(กลาง)

            2/กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารบุคคล

                     – กองบาลีสนามหลวง

                     – กองธรรมสนามหลวง

                      – สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

                      – ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

 คือ ต่อไปนี้ คณะสงฆ์ ประสงค์จะให้มี”การบริหารการศึกษาสงฆ์”ให้เป็นไปตาม..

              1/ หลักคุณธรรม(  Rule of Virtues)

              2/หลักนิติธรรม(Rule of Law)

              3/หลักความโปร่งใส(Rule of Transparency)

              4/ หลักแห่งการมีส่วนร่วม( Rule of Paticipation)

             5/ หลักแห่งการรับผิดชอบ( Rule of Responsibilities)

             6/ หลักแห่งความคุ้มค่า( Rule of Worthiness) นั่นเอง..

            นอกจากนั้น ข้อบังคับ.. ฉบับนี้ ยังเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรา 12(7)(8)(11)และ(12) แห่ง พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติไว้ ให้มี การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เรียกชื่อย่อว่า “จศป”  คือ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในกองบาลี/ กองธรรม/ สนง.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา/ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ด้วย..โดยได้กำหนดรายละเอียดว่าด้วย..

 1.  การกำหนดตำแหน่ง

 2. การสรรหา

 3. การบรรจุ

 4. การแต่งตั้ง

 5. การพัฒนา

 6. การพ้นจากตำแหน่ง

 7. การรักษาวินัย

 8. การดำเนินการตามวินัย

 9. การร้องทุกข์

 10. การอุทธรณ์

 11. การลงโทษ

          ซึ่งข้อบังคับนี้จะเป็นฐานให้กับการออกกฏหมายลูกฉบับสำคัญ ต่อไป ซึ่งร่างไว้แล้วประชุม เร็วๆนี้  สำหรับกฎหมายลูกที่จะประชุมในวาระต่อไปจะว่าด้วยเรื่อง..

 1. การกำหนดอัตรากำลัง

 2. เงินเดือน

 3. เงินประจำตำแหน่ง

 4. เงินวิทยฐานะ

 5. เงินค่าตอบแทน

 6. เงินค่าจ้าง

 7. สวัสดิการ

 8. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

         ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้   “คาดว่ากฎหมายลูกทั้งหมดจะออกมาเสร็จสิ้นเร็ว ๆ นี้และจะเสนอเพื่อขออัตราและงบประมาณแผ่นดินในปี 2565 เป็นลำดับสืบต่อไป…”  พระเทพเวที กล่าว

            สำหรับ พ.ร.บ.พระปริยัติธรรรม ประกาศใช้มาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562  แต่กฎหมายลูกหรืออนุบัญญัติยังไม่ประกาศใช้ ทำให้หลายสำนักเรียน หลายโรงเรียนมีปัญหาในด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ และความมั่นคงต่อชีวิต

**************************

Leave a Reply