จังหวัดหนองบัวลำภู..เปิดศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ระดับจังหวัด

          วันศุกร์ที่  6 สิงหาคม 2564   ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู   นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ระดับจังหวัด ซึ่งประธานในพิธีกล่าวว่ากิจกรรมศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นศูนย์ในการแบ่งปันความรู้ ทักษะ แนวคิด แนวทางในการประกอบอาชีพ การแบ่งปันพันธ์ธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และขยายผลการดำเนินงาน ภายใต้คติพจน์  ” ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้พี่น้องประชาชน มีความมั่นคงทางอาหาร มีภูมิคุ้มกัน และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้มีความสามารถในการรับมือต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

        ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ระดับจังหวัด โดยมีประสงค์หลัก เช่น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ แนวคิดการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การแบ่งปันพันธุ์พืชการแบ่งปันพันธุ์สัตว์ ในสถานการณ์ วิกฤตโควิด -19 และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นต้น

       สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ระดับจังหวัด ในวันนี้มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมตลาดอินทรีย์ วิถีหัวนา, กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรต้านภัยโควิด, กิจกรรมเพราะต้นกล้าสมุนไพร เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายผลศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ระดับอำเภอ ภายใต้คติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู

Leave a Reply