‘พระสงฆ์ช่อสะอาด’ระดมสมองเสริมบทบาทต้านโกง

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ตามที่หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังกันจัดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด รุ่นที่ 1 จำนวน 120 รูป จาก 50 หมู่บ้านช่อสะอาดนำร่องที่ครอบคลุม 50 จังหวัดของประเทศไทย ระหว่าง 20-24 ธันวาคม 2561 นั้น

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร เปิดเผยว่า วันนี้(22ธ.ค.) พระสงฆ์ช่อสะอาด กำลังช่วยกันใช้หลักอริยสัจจ์ 4 มาใช้เป็น SWOT วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา และอุปสรรคที่จะป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งต่อยอดมาจากการพัฒนาหมู่บ้านศีล 5 ตามแนวทางของมหาเถรสมาคม

การดำเนินกิจกรรมเรียนรู้การปฏิบัติ ได้สร้างสถานการณ์จำลอง โดยถอดประสบการณ์จากหมู่บ้านจริง โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสัมมาทิฐิ หมู่บ้านสัมมาสังกัปปะ หมู่บ้านสัมมาวาจา หมู่บ้านสัมมากัมมันตะ หมู่บ้านสัมมาอาชีวะ หมู่บ้านสัมมาวายามะ หมู่บ้านสัมมาสติ หมู่บ้านสัมมาสมาธิ

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน โดยผู้แทนพระสงฆ์จาก 50 จังหวัดๆ 1 หมู่บ้านช่อสะอาด ที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งได้รับการพัฒนามาสองปี โดยการสนับสนุนของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ โดยให้พระสงฆ์ช่อสะอาดได้สะท้อนสภาพจริงของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ขณะที่ช่วงบ่าย พระสงฆ์ช่อสะอาดจะระดมสมองเพื่อนำเสนอแนวทาง กิจกรรม และโครงการในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ใน 4 ยุทธศาสตร์ใหญ่ คือ ยุทธศาสตร์พัฒนากายสะอาด ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมสะอาด ยุทธศาสตร์พัฒนาจิตใจสะอาด และยุทธศาสตร์พัฒนาปญาสะอาด

“หลังจากนั้น ในช่วงเย็น และเช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2561 จะเป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดตาม 4 ยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับบริบทของแต่ละหมู่บ้าน เมื่อกลับชุมชนไปแล้ว จะสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ได้อย่างมีพลังต่อไป” พระมหาหรรษา ระบุ

Leave a Reply