มจร จัดเสวนา “การใช้สื่อออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน”

          วันนี้ (3 มี.ค.63) เมื่อเวลา 13.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสวนาทางวิชาการเรื่อง “บริบทสังคมไทยกับการใช้สื่อออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน”เพื่อให้พระนิสิต ได้นำความรู้ ไปสู่การปฎิบัติ รับฟังจากผู้มีประสบการณ์ใช้สื่อออนไลน์โดยตรง รวมทั้งเพื่อต้องการให้พระนิสิตใช้สื่อออนไลน์ให้ถูกต้องตามสมณเพศ มีคณาจารย์ พระนิสิต  สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาประมาณ 400 รูป/คน

          โดยวันนี้ทางคณะสังคมศาสตร์ได้เชิญวิทยากรมาความรู้แก่พระนิสิต คือ พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า)  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม และ ทิดเป้ หรือ นายอภิวัฒน์ จ่าตา  สื่อมวลชน

          การใช้สื่อออนไลน์ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับความเป็นพระนิสิตและสมณเพศ ปัจจุบันเป็นที่จับตาในสังคมเป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการนี้ เป็นกิจกรรมที่คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี เป็นกิจกรรมที่คณะสังคมศาสตร์เปิดโอกาสให้พระนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดหาประเด็น ผู้ร่วมเสวนา รวมทั้งรูปแบบเสวนาทางวิชาการ เพื่อให้พระนิสิตนำความรู้ไปสู่ปฎิบัติให้ได้มากที่สุด..

***************

Leave a Reply