“อนุชา” ร่วมถก กมธ.ศาสนา จี้ พศ.อีกรีบดำเนินการงบฯเยียวยาพระช่วงโควิด

“อนุชา”ร่วมถก กมธ.ศาสนา หารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา กำชับ พศ. เร่งติดตามและดำเนินการขับเคลื่อนโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยมี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้หารือข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองประพุทธศาสนา จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพระพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. ….

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่พระภิกษุและสามเณรรูปละ 60 บาทต่อวัน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเร่งรัดให้รีบดำเนินการ กำชับให้ประสานกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามเห็นชอบเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ขณะที่ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดจ้างครูผู้สอน จัดหาอุปกรณ์การเรียน อีกทั้งบางพื้นที่ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งตรวจสอบและติดตาม เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป

Leave a Reply