มมร ประกาศงดสอนในส่วนกลางเน้นเรียนออนไลน์

         วันนี้ (17 มี.ค.63) พระราชปฎิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร) ออกประกาศให้งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนวิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18 นี้เป็นต้นไป อย่างไม่มีกำหนด

         ส่วนการสอบปลายภาคของนักศึกษาในสวนกลางในภาคการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ให้ดำเนินการไปให้แล้วเสร็จ ซึ่งกรณีดังกล่าวให้นักศึกษาและบุคคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่ให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา

         ส่วนวิทยาเขตให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนทั้งหมดให้เป็นรูปแบบออนไลน์โดยเร็วที่สุด

           การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เสนอมาตรการ ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่เข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 แต่มีแนวโน้ม การแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อลดการแพร่ระบาดจากกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดอื่นๆ จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับ โดยทุกภาคส่วนต้องทําความเข้าใจร่วมกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกส่วน ราชการที่ร่วมมือในการประสานงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

        จึงเห็นสมควรปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา รวมถึงสถานบริการ สถานบันเทิง และอาบอบนวด รวมถึงโรงหนัง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มี.ค.63 ส่วนสนามมวย สนามกีฬา และสนามม้า ปิดไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

       ส่วน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) แหล่งข่าวแจ้งว่า พรุ่งนี้ผู้บริหารเรียกประชุมด่วน เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรีปิดสถานการศึกษาคาดว่าจะมีการปิดการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน

Leave a Reply