กมธ.ศาสนาฯสภาฯจัดสัมมนา “ทิศทางการศึกษาร.ร.พระปริยัติธรรมภายใต้พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562”

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร และคณะ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจัดสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562” โดยมีพระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 และคณะ ให้การต้อนรับในการนี้ ได้มีการหารือใน 6 ประเด็นประกอบด้วย

1. ความมั่นคงในวิชาชีพของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ค่าตอบแทนตามความเป็นชอบของกระทรวงการคลังตามหนังสือ ด่วนที่สุด กค 0408.3/8872 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในบัญชีตำแหน่ง จศป. ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน หรือรายชั่วโมง
2. ค่าตอบแทน ตำแหน่ง ผู้จัด
3.  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม(จศป.) ในส่วนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้บริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
5. การผลักดันเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
6. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เวทีแสดงผลงานนวัตกรรมของนักเรียน

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นายเพชรวรรต พร้อมคณะได้จัดวงเสวนาในมิติทิศทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เพื่อให้ความรู้ต่อผู้เข้ามาร่วมการเสวนาด้วย

Leave a Reply