“สมเด็จพระมหาธีราจารย์” พร้อมด้วยพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เยี่ยม “พระอมรสุธี” อดีตเลขาสภาพระธรรมกถึก

         วันที่ 6 มิ.ย. 64  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา สภานายกสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย และ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมคณะ เยี่ยมอาการอาพาธและสอบถามอาการ เพื่อทำการรักษา “พระอมรสุธี” อายุ 95 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อดีตเลขาธิการสภา พระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย

           อนึ่ง พระอมรสุธี เป็นพระมหาเถระผู้เป็นกัลยาณมิตร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพร้อมกันกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมื่อปีพุทธศักราช 2516 และร่วมเป็นคณะสนองงานเลขานุการในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 17 อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมทั้งเคยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 5 ปี

         ปัจจุบันพระอมรสุธี อาพาธรักษาตัวอยู่ภายในคณะน.18 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply