“พระพรหมบัณฑิต” นำคณะผู้บริหาร มจร ประชุมเชื่อมสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยสงฆ์จีน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๙ น. ตามเวลามาตรฐานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าประชุม The Fifth Maritime Silk Road Buddhism Forum ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ฟูเจี้ยน Buddhist Academy of Fujian เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง (Venerable Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ( Kaiyuan Monastery, Fuzhoa- Fujian, The People’ Republic of China) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน ปรารภมงคลดิถีครบรอบ ๔๐ ปี แห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน The Celebration of the 40 th Anniversary of Buddhist Academy of Fujian จึงจัดพิธีสมโภชขึ้น โดยกราบอาราธนา พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์ปาฐก และยังอาราธนา คณะผู้บริหาร มจร ประกอบด้วย พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ (Keynote Speech)

โอกาสนี้ หลังจาก พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฝูเจี้ยน ได้กล่าวปฏิสันถารต้อนรับแล้ว พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เมตตาแสดงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ “Buddhism, Maritime Silk Road and MCU” ในท่ามกลางมหาสมาคมของพระมหาเถระ นักปราชญ์ นักวิชาการ พระสงฆ์และผู้มีเกียรติประมาณ ๒,๐๐๐ รูป/คน จากนั้น พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ ( Keynote Speech) ตามลำดับ

แหล่งข่าว : PM S Pachantasena

Leave a Reply