วธ. เตรียมจัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์  “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 8 สิงหาคม 2566  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” รวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนานำหลักธรรมสร้างความสมานฉันท์ นำ Soft Power ในมิติศาสนา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารหอศิลป์แห่งชาติ และลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการทะนุบำรุงและอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านศาสนา และส่งเสริมการเผยแพร่หลักธรรม สร้างความเข้าใจอันดี โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาในสังคมไทยอย่างยั่งยืน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด ชุมชนคุณธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดำเนินงานโครงการมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิก โดยใช้มิติทางศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นสิ่งเชื่อมโยงจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนทุกศาสนารวมพลังความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างความสามัคคีและสันติธรรมในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคน รวมทั้งส่งเสริมการนำ Soft Power ในมิติศาสนาและวัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

1.พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมโดยมี ผู้นำองค์การศาสนาทั้ง 5 ศาสนา คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศาสนิกชนทุกศาสนา เข้าร่วมประกอบพิธี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด ณ หอศิลป์แห่งชาติ โดยมีบรรยายพิเศษ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การอภิปรายแนวทางการดำเนินงานด้านศาสนาเชิงนโยบายและด้านศาสนิกสัมพันธ์ การนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านศาสนิกสัมพันธ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 ที่หอศิลป์แห่งชาติ

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา” โดยมีการเสวนา “การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติศาสนา” ที่มาของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ความเชื่อมโยงกับการบูรณาการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเกี่ยวกับการบูรณาการและการต่อยอด Soft Power ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ

4.นิทรรศการ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” จัดแสดงในรูปแบบสวนแสงแห่งศรัทธา ตระการตากับการประดับดวงไฟที่งดงามนับหมื่นดวง นำเสนอ สัญลักษณ์ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ทัชมาฮาลเมืองไทย สวนแห่งความรักและให้อภัย องค์เทพไท้ประทานพร สุวรรณวิหารอนุสรณ์ เชื่อมร้อยใจ ที่เคารพนับถือและศาสนสถานที่สำคัญของแต่ละศาสนา รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้สัญลักษณ์และศาสนสถานที่สำคัญของแต่ละศาสนาไปพร้อมกัน

5.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ ชุมชนคุณธรรม และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กำหนดจัดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแต่ละศาสนา กว่า 100 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีบูธทีมงาน “ธรรมมะอารมณ์ดี” มาให้ความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนา ในรูปแบบธรรมะบันเทิง ที่สอดแทรกความรู้ และสนุกสนาน ขบขัน รวมทั้งพราหมณ์จากวัดเทพมณเทียร วัดวิษณุ และวัดแขกสีลม มาประกอบพิธีขอพรจากองค์เทพเจ้าให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับพรเป็นสิริมงคล ที่ลานวัฒนธรรมสร้างสุข

6.การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม . โดยนำศิลปะทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและหาชมได้ยากจากชุมชนแต่ละศาสนา พร้อมทั้งนำเสนอองค์ความรู้ไปพร้อมกัน อาทิ ธรรมะอารมณ์ดี การแสดงลำตัด การขับร้องเพลงอนาชีด การแสดงดิเกฮูรู การแสดงนักร้องประสานเสียง ดนตรี orchestra การเต้น Bhangra & Beyond การแสดง Indian Dance และรับชมการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น นัน อนันต์ ไมค์ทองคำ, ฟิวส์ กิติกร พระเอกละครไทยหัวใจลูกทุ่ง, หน่อย สุธิษา นักร้องสาวเสียงหวาน, ธัช กิตติธัช เพลงเอก และ โบ๊ท ปรัชญา เพลงเอก ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญการส่งเสริมความเข้าใจและเคารพศาสนาที่แตกต่างเป็นสิ่งสำคัญในสังคมพหุวัฒนธรรม เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสันติสุขในสังคมไทย การจัดงาน มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ฯ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค.ในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือที่จะช่วยส่งเสริมงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ของทุกศาสนิกชนและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างสังคมให้เป็นพหุวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th

Leave a Reply