มมร.ประกาศกำหนด “วันรับปริญญาประจำปี’65”

วันที่ 6 ก.ย. 65  วานนี้ พระเทพวัชรเมธี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เรื่อง “พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีพุทธศักราช 2564-2565” ความว่าด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยกำหนดจะจัดพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2564-2565 ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดประทานพระวินิจฉัยให้จัดพิธีประทานปริญญาบัตรเป็น 2 วัน ดังนี้

1. พิธีปริญญาบัตรประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำหรับรายละเอียดมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป

Leave a Reply