“สมเด็จพระสังฆราช”  ทรงบำเพ็ญพระกุศลน้อมถวาย องค์ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร สมณศักดิ์ที่  “สมเด็จพระพุฒาจารย์”  องค์ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ และทั้งเป็นพระผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนวัดราชบพิธ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ 120

เจ้าประคุณพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร หรือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี (ต้นราชสกุลลดาวัลย์) ประสูติแต่หม่อมหรั่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ2385 มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้ากระจ่าง

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ผนวชเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ.2406 ประทับ ณ วัดโสมนัสวิหาร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอาราธนาให้เสด็จมาทรงครองวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็น ปฐมเจ้าอาวาส จึงมีพระภารธุระสำคัญในการอำนวยการก่อสร้างพระอารามประจำรัชกาลที่ 5 ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นอเนกประการ เช่น ได้ทรงพระกรณียะพิเศษเป็นคณปูรกะและพระอภิบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวทรงผนวชใน พ.ศ.2416 ทรงเป็นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุตชุดแรก ทรงเป็นแม่กองตรวจชำระพระสุตตันตปิฎกในการจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับบาฬิอักษรสยาม ร.ศ.112 ทรงสถาปนาโรงเรียนวัดราชบพิธ เมื่อ พ.ศ.2428   ฯลฯ

เจ้าประคุณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2444 สิริพระชันษา 59ปี พรรษา 39 ดังนั้น ทางคณะสงฆ์วัดราชบพิธจึงได้กำหนดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายในทุกวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี

อนึ่ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีด้วย และเฝ้ากราบทูลรายงานแด่สมเด็จพระสังฆราช ถึงแนวทางและความคืบหน้าการอนุรักษ์อาคารเก่าที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 บนพื้นที่วังเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน ว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยในที่ราชพัสดุใกล้วัดเศวตฉัตร ถนนเจริญนคร โดยกำหนดการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2569 หลังจากนั้นจะทำการรื้อถอนอาคารที่ทำการของส่วนราชการที่สร้างมานานจนทรุดโทรมเสื่อมสภาพและบดบังทัศนียภาพวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทุกอาคาร ยกเว้นอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 สูงเพียง 2 ชั้น มีสถาปัตยกรรมที่สอดรับกับโบราณสถานบริเวณนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพเกาะรัตนโกสินทร์ ต่อไป

Leave a Reply