คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) ชื่นชมความสำเร็จ “โก่งธนู โมเดล”  ต้นแบบ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

 

วันที่ 22 เม.ย. 65  เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 26 นำโดย นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 26 นายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้อำนวยการหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 26 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 26 พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนและการต่อยอดขยายผลโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน “โก่งธนู โมเดล” โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี นายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู และพี่น้องประชาชนชาวบ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู ร่วมให้การต้อนรับ

 โอกาสนี้ นายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวบ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู ได้เป็นวิทยากรนำนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะนักศึกษาหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม แปลงผักสวนครัวรักษ์โลก “โก่งธนู โมเดล” ฐานที่ 2 ฐาน ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ฐานที่ 3 ฐาน มหัศจรรย์ถังขยะ “โก่งธนู โมเดล” (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) และฐานที่ 4 ฐาน ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 และฐานที่ 5 นวัตกรรมพวงหรีดจักสาน ลดปริมาณขยะ

 ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” มาขยายผลเสริมสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนจนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน้อมนำพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน/หมู่บ้าน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือ อถล.ช่วยขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ภายในศูนย์ฯ ยังเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การรณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตามหลัก 3ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยในส่วนขยะที่เป็นเศษอาหารได้นำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่มีวิธีการทำไม่ยาก โดยนำถังพลาสติกที่มีฝาผิดตัดก้นถังแล้ววางบนหลุมและปิดฝาไว้ ซึ่งเมื่อเรานำเศษอาหารใส่ลงไปก็จะซึมเข้าไปในดิน และกลายเป็นปุ๋ยหมักบำรุงพืชผักสวน และยังเป็นการสร้างสมดุลให้สภาพภูมิอากาศของโลกด้วยการ “จำกัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับการ “กำจัด” ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศไปแล้ว หรือ Net Zero

     “โก่งธนู โมเดล” เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะแบบครบวงจร ทั้งยังน้อมนำแนวพระราชดำริในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารมาขับเคลื่อนจนเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ปัจจุบันชาวโก่งธนูมีความมั่นคงทางด้านอาหาร คนโก่งธนูมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ดำรงชีวิตกันอย่างเอื้ออาทร ความสำเร็จของโก่งธนูในทุกมิติเกิดจากความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และความร่วมมือของคนในพื้นที่ ที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวอย่างมุ่งมั่น โดยมีผู้นำท้องถิ่นเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง มีข้าราชการทุกฝ่ายช่วยเหลือในการขับเคลื่อนอย่างทุ่มเท จึงเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ชาว บ.ย.ส. 26 จะได้นำไปประยุกต์ขยายผลกับเพื่อนสมาชิกในรุ่น และในหน่วยงานของสมาชิกในรุ่นเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และโลกใบเดียวใบนี้ของเราตลอดไป” ดร.วันดีฯ กล่าวในช่วงท้าย

นายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู กล่าวว่า ชาวบ้านตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 โครงการ คือ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ต่อยอดเป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง เตรียมพร้อมความมั่นคงทางอาหาร เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อบต.โก่งธนู ได้ปรับการดำเนินงานเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 เพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งนอกจากจะเน้นเรื่องการป้องกันและดูแลสุขภาพแล้ว ยังรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านอาหารของชุมชน โดยต่อยอดจากโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ไปสู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนด้วยการนำพืชผักที่ปลูกอย่างปลอดภัยในโครงการมาห่อหุ้มด้วยวัสดุธรรมชาติ และขายราคาถูกให้กับคนในชุมชน อิ่มท้องอีกด้วย

Leave a Reply