Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_14b2_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
คณะสงฆ์สระบุรีพร้อมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการ'วัด ประชา รัฐ สร้างสุข' - TheBuddh.com

คณะสงฆ์สระบุรีพร้อมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการ’วัด ประชา รัฐ สร้างสุข’

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาอบรมสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พระราชเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดสระบุรี” โดยภายในงานมีพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธ) พระราชธราภารณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าอาวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้แทนองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนกว่า ๖๐๐ รูป/คน

ในโอกาสนี้ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “๓ พันธกิจ ๕ส เครื่องมือ ๗ แนวทางการดำเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่” เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส

ซึ่งมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุป ดังนี้

– ๓ พันธกิจ คือ ๑. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, ๒.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ, ๓. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา

– ๕ส เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน, สร้างวินัย

– ๗ แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส คือ ๑. ประกาศนโยบาย, ๒. กำหนดคณะกรรมการ, ๓. อบรมให้ความรู้, ๔. สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, ๕. จัดทำแผนปรับปรุง, ๖. ลงมือปฏิบัติ, ๗. สรุปผลการดำเนินงาน

-๙ แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ ๕ส ในวัด คือ ๑. ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป, ๒. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ, ๓. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ, ๔. ห้องน้ำ, ๕. การจัดการขยะ, ๖. สภาพแวดล้อมทั่วไป (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ภายในวัด), ๗. ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย, ๘. โรงครัว, ๙. อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_14b2_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924