กก.หมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง ชื่นชมผู้ว่าสุพรรณบุรี เป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันที่ 6 กันยายน 2566  เวลา 13.00 น . ณ วัดพระธาตุโพธิ์ทอง (ธ) บ้านโพธิ์ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลางโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ พระเทพปวรเมธี ประธานการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง  พระเทพเสนาบดี รองประธานคณะกรรมการบริหารกลาง พระเทพปริยัติโสภณ รองประธานกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หนกลาง  พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหารกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหนกลาง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ  “หมู่บ้านรักษาศีล5” โดยมีคณะสงฆ์ในเขตปกครองประกอบด้วย พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ   ในส่วนราชการประกอบ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนงาน และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ให้การถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับควาทเมตตาจากคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อันมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลาง เมตตามาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5  ณ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ จังหวัดสุพรรบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล 1008 หมู่บ้าน มีประชากร 835,360 คน มีวัด 601 วัด มีพระภิกษุ -สามเณร 3971 รูป มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 977 หมู่บ้าน มีสมาชิกศีล 5 ทั้งสิ้น 726,763 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ของประชากรทั้งหมด

“ตลอด 2  ปีที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ โดยตนเองได้นำข้าราชการเข้าวัดสวดมนต์ช่วงเย็นทุกวันพฤหัสบดีตามวัดต่าง ๆ ทุกวันศุกร์ตอนเช้าจะพูดคุยอบรมนักเรียนหน้าเสาธงเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีโครงการครอบครัวคุณธรรม คัดเลือกครอบครัวที่ตั้งอยู่ในศีล5 มีคุณธรรม รักกัน ตอนนี้คัดเลือกพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แล้วจำนวน 110 ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ และ โครงการผู้ว่า..มาหานะเธอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ว่ากับชาวบ้าน พร้อมกับรับฟังปัญหาที่อยากให้ผู้ว่าได้แก้ไขหรือแนะนำในการทำงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน..”

พระเทพปวรเมธี ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ของคณะกรรมการศีล 5 วันนี้เนื่องจากต้องการมาให้กำลังใจคณะทำงานพร้อมกับมาติดตามประเมินผลตาม 4 หมวด ทั้งเรื่องข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน การปฎิบัติกิจกรรมตามศีล 5 การปฎิบัติธรรม และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหมู่บ้านศีล 5 กับหมู่บ้านยั่งยืน ซึ่งเท่าที่ฟังจากข้อมูลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ใหญ่บ้าน ทั้งท่านผู้ว่าและผู้ใหญ่ถือว่าเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดอื่น ๆ  ควรนำไปแบบอย่างได้เป็นอย่างดี

ก่อนจบการประชุม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ได้นำหัวหน้าหน่อยราชการในจังหวัดและท้องถิ่นได้ปฎิญานตนต่อหน้าคณะสงฆ์ว่า ต่อจากนี้ไปจะขับเคลื่อนเรื่องสวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดีกระจายสู่อำเภอ ตำบลทุก 110 ตำบล และตนเองหากมีโอกาสจะลงให้ครบทุกที่ และจะมอบหมายให้นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยในท้องถิ่นยึดถือปฎิบัติ ซึ่งนโยบายนี้สอดคล้องกับภารกิจตัวชี้วัดในหมู่บ้านยั่งยืนด้วย..

Leave a Reply