‘สมเกียรติ’ประธานใส่บาตรพระ10,000 รูป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 22 ก.ย.2562 เวลา 06.30 น. ที่ตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้มีการจัดงานบุญมหากุศล “ตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานของจังหวัดปทุมธานี, คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการประสานงานของชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ, ตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.ปทุมธานี, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรร อ.คลองหลวง, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน, มูลนิธิธรรมกาย, องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (V-PEACE) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ

โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสมเกียรติ​ ศรลัมพ์​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม​ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน-ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน-หมู่บ้าน ผู้ประกอบการ พ่อค้าและประชาชนร่วมในงานบุญฯ จำนวนมากหลายหมื่นคน สำหรับการจัดงานบุญฯ นั้น ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่ และได้รับสนับสนุนการจัดงานฯ จากวัดพระธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ พร้อมด้วยภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการนี้มีนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ร่วมใส่บาตรด้วย

นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ ผู้ประสานองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ กล่าวว่า “การจัดงานบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในครั้งนี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการตักบาตร และคณะสงฆ์มีฉันทานุมัติมอบให้ดำเนินการรวบรวมเป็นถุงยังชีพส่งมอบช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม”

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นับได้ว่าเป็นอริยประเพณีที่บรรพบุรุษได้กระทำเป็นแบบอย่างอันดีงามสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา และเป็นทางมาแห่งมหากุศล พร้อมอานิสงส์ส่งให้ผู้ถวายทานได้เข้าฐานะแห่งความรุ่งเรือง ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ โดยเฉพาะการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์พิเศษที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง คือ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่อยู่ในขณะนี้ นับได้ว่าถุงยังชีพที่เกิดขึ้นจากข้าวสารอาหารแห้งที่พระสงฆ์ 10,000 รูป ได้รับบิณฑบาตจากศรัทธาสาธุชน และมีฉันทานุมัติมอบให้คณะกรรมการดำเนินงานฯ นี้ จะเป็นเสมือนพลังแห่งธารกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ส่งมอบไปพร้อมกับความห่วงใยที่พระสงฆ์ และคนไทยมีให้กันและกัน อันแสดงออกว่าพระสงฆ์ และชาวไทย มีน้ำใจให้กันเสมอ และในยามเกิดทุกข์ภัยเราจะไม่ทิ้งกัน และจะผ่านพ้นทุกข์ภัยไปด้วยกัน อีกทั้ง การจัดงานบุญฯ ในครั้งนี้ ยังถือเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการมอบทาน มอบธรรม ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันดำเนินงานการสาธารณสงเคราะห์ด้านต่างๆ มาอย่างตลอดต่อเนื่อง ตามภารกิจคณะสงฆ์ 6 ด้าน อีกด้วย”

นอกจากนี้ จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ จะได้จัดให้มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ อันเกิดขึ้นจากงานบุญตักบาตรฯ รวมกับธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากวัด คณะสงฆ์ และประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และได้ส่งมอบสมทบการดำเนินงานโครงการมอบทาน มอบธรรม โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี และมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ต่อไป.

Leave a Reply