เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หลักสูตรสันติศึกษา มจร ขยายเชิงรุกหลักสูตรไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสู่ภูมิภาค เริ่มจากโซนภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก เป็นหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง

บริหารการฝึกอบรมโดย หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และภาคีเครือข่าย มจร ประกอบด้วย วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต มจร ทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย

1) ภาคเหนือรุ่นที่ 10

จัดฝึกอบรม 27-31 มีนาคม 2566
(หลักสูตร 5 วัน 48 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)
มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 ก่อนฟ้อง บูรณาการกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี พัฒนาและฝึกอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้เข้าอบรมเฉพาะภาคเหนือเท่านั้น ปิดการรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ 2566)

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ 11
จัดฝึกอบรม 22-26 พฤษภาคม 2566
(หลักสูตร 5 วัน 48 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)
มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 ก่อนฟ้อง บูรณาการกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี พัฒนาและฝึกอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น (ผู้เข้าอบรมเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ปิดการรับสมัคร 20 เมษายน 2566)

3) ภาคใต้รุ่นที่ 12
จัดฝึกอบรม 17-21 กรกฎาคม 2566
(หลักสูตร 5 วัน 48 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)
มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 ก่อนฟ้อง บูรณาการกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี พัฒนาและฝึกอบรม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้เข้าอบรมเฉพาะภาคใต้เท่านั้น ปิดการรับสมัคร 20 มิถุนายน 2566)

4) ภาคกลางรุ่นที่ 13
จัดฝึกอบรม 21-25 สิงหาคม 2566
(หลักสูตร 5 วัน 48 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)
มุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562 ก่อนฟ้อง บูรณาการกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธสันติวิธี พัฒนาและฝึกอบรม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้เข้าอบรมเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกเท่านั้น ปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2566)

โดยเหมาะสำหรับ ผู้นำศาสนา ผู้บริหาร ผู้นำสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาครัฐ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ทนายความ ผู้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง นักสันติวิธี ผู้มีความปรารถนานำเครื่องมือไปคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ ท่านที่มีความสนใจอย่างยิ่ง รวมทั้งท่านที่มีความปรารถนาเพื่อการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นคลีนิคป้องกันความขัดแย้งความรุนแรง เพื่อมุ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในชุมชน สังคม หาทางยุติธรรมยุติกรรมในชาตินี้ หาความต้องการที่แท้จริง ด้วยมิติ คดีจบใจจบ ไม่สร้างเวรกรรมกันต่อไป

โดยแต่ละรุ่นแต่ละภาคจะมีการรับสมัครการพัฒนาฝึกอบรมรุ่นละ 50 ท่าน ตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามคุณสมบัติโดยมีคณะกรรมการจะพิจารณา ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
https://forms.gle/o2hFBLsZuayv1oWLA
กลุ่มไลน์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสี่ภาค มจร เพื่อติดตามข่าวสารการฝึกอบรมและงานการสร้างสันติสุข
https://line.me/R/ti/g/3DEHvhtECV
ดำเนินการโดย
หลักสูตรสันติศึกษา มจร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และภาคเครือข่ายความร่วมมือสันติศึกษา

Leave a Reply