“มหาวันชัย สอนศิริ” ซุ่มเรียนป.เอก วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส “มจร”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพจสถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความว่า ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย วันนี้ (๑๘ ธ.ค.๖๔) ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา MCU 003 สำหรับนิสิตปริญญาโท และ MCU 005 สำหรับนิสิตปริญญาเอก ทั้งหมด ๕ ห้องเรียน
สำหรับ MCU 005 ห้องเรียนที่ ๗ ได้เปิดทำการเรียนการสอนวันนี้ เป็นวันแรก โดยมีบุคคลสำคัญได้ลงทะเบียนเรียนในห้องนี้ด้วย นั่นคือ คุณวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา

คุณวันชัย สอนศิริ สมัครเรียนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส โดยได้ทำการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลลัย ว่าด้วย เกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ สาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างนึ่ง โดยมีผลการสอบ MCU-GET หรือผลการทดสอบจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่สถาบันภาษาให้การรับรองตามความเห็นชอบของสภาวิชาการ และเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว หลักสูตรจะพิจารณาให้อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ตามที่สถาบันภาษากำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

สถาบันภาษา กำหนดแนวทางไว้ ๒ ประการ ประกอบด้วย

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET โดยนิสิตจะต้องได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (๒๔๐ คะแนน) จึงจะผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
อบรมในหลักสูตรที่กำหนด ไม่ได้น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง (เรียนภาษาอังกฤษ MCU 005, MCU 006) ตามวันเวลาที่สถาบันภาษากำหนด

ขออนุโมทนาและขอบคุณในความเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานะความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับว่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษที่ดำเนินการโดยสถาบันภาษา
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ
สถาบันภาษา
๑๘ ธ.ค.๖๔

Leave a Reply