พิธีวางศิลาฤกษ์!สำนักวิปัสสนานานาชาติและสถาบันพุทธทาสประจวบฯ

วันที่ 23 มิ.ย.2562 เพจ Chatree Hemapandha ได้โพสต์ข้อความว่า งานพระศาสนา พิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักวิปัสสนานานาชาติและสถาบันพุทธทาส คือ สถานที่ๆจะเป็นทางเลือกเพื่อความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาในอนาคต และเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนจากทุกนิกายทั้งเถรวาท มหายาน และวัชารยาน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสามัคคีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่เรียนรู้และศึกษาพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้ง และเป็นสถานที่บ่มเพาะพระธรรมทูตที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลก

ยังมีเยาวชนทั้งหญิงและชายอีกจำนวนมากที่รอคอยการได้รับการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษยชาติ ดังนั้นสถานที่แห่งนี้คือโอกาสและสถาบันที่บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเหล่านั้นในอนาคต

ขอเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพระศาสนา. ร่วมเข้าพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.59 น. ณ อ่าววัดเขากะโหลก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างพร้อมเพรียงกัน และทุกคนสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างเสนาสนะได้ โดยการบริจาคเข้าบัญชีนี้ได้(ทางเพจ Chatree Hemapandha) เพราะเรารักพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าของเรา และเราจะรักษาพระศาสนาของพระองค์ไว้ด้วยกัน

Leave a Reply