สถาบันพระปกเกล้ามุ่งเสริมธรรม! นิมนต์’อธิการบดี มจร’ บรรยาย ‘จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร’

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้รับนิมนต์จากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายเรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร” หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่18 ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

Leave a Reply