‘มจร’มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชีวิตและสังคมอุดมสติ

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฦาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และมอบวุฒิบัตรแก่นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่าง 1-15 ธันวาคม 2561

พระราชปริยัติกวี ได้กล่าวย้ำว่า “หัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตคือ #สติ ปราศจากสติเสียแล้ว สมาธิ และปัญญาย่อมไม่สามารถเจริญเติบโตในรูปและนามนี้ได้ จึงขออนุโมทนาที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติได้นำคำว่าสติมาเป็นคำสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเห็นความสำคัญ”

“นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ผมมุ่งปรารถนาจะเห็นในขณะที่ผมเป็นอธิการบดี คือ การมุ่งเน้นและกระตุ้นให้นิสิตและคณาจารย์จัดการศึกษาที่มีสติเป็นแกนสำคัญ ทั้งการจัดกิจกรรม และการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นด้านนี้ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาให้การปฏิบัติและพัฒนาสติเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา #ชีวิตและสังคมให้อุดมสติ” อธิการบดี มจร กล่าวเสริม

Leave a Reply