พระเมธีวชิโรดมเตรียมร่วมกิจกรรมประกาศปฏิญญาให้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำเชียงราย 21 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิม( ดอยจำปี ) ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าวการจัดงานประกาศปฏิญาณให้พระพุทธศาสนาหลักเป็นศาสนาหลักของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงรายตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ประธานสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดแถลงข่าวในวันนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และคนไทยทั่วประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตุประสงค์ ดังนี้ คือ

1.เพื่อทำหน้าที่ของพุทธบริษัทในการร่วมกันส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้องและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดถือปฏิบัติเพื่อศานติสุขของคนเชียงรายและสังคมไทย และเป็นแกนหลักในการยึดโยงสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถาพรสืบไป

2.เพื่อเป็นองค์กรหนุนเสริมและประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ องค์กรพุทธ และองค์กรเครือข่าย และพุทธศาสนิกชน ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในการสร้างสันติสุขให้แก่บุคคล และสร้างสันติภาพให้แก่สังคมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

3.เพื่ออุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์ให้ดำรงสมณะภาวะได้อย่างสัปปายะ และเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย พร้อมทั้ง สอดส่อง ดูแล พิทักษ์ ปกป้องพระพุทธศาสนามิให้เกิดอันตรายทั้งจากภัยคุกคามทั้งภายในและภัยภายนอก

4.เพื่อดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและเยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างเหมาะสม และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อประโยชน์สุขแก่พหุชน

5.เพื่อดำเนินการ “ประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดซียงราย”

ทั้งนี้จะมีการผลักดันให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย ยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังมีแก่นของศาสนาคือ “ทาน ศีล ภาวนา” อีกทั้งจะนำวิถีแห่งชาวล้านนาแต่ดั้งเดิมที่หายไป อันประกอบด้วย ความสะอาดเรียบร้อย ความละเอียดลออ คอมอ่อนช้อย ความรักในหมู่เหล่า มีความซื่อสัตย์ และความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งนี้ จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก ปรัชญาแห่งองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาปลูกฝังให้ประชาชนชาวพุทธดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสวัสดีต่อไปด้วย

นายปรีชา กล่าวด้วยว่า งานประกาศปฏิญญาให้พระพุทรศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงรายดังกล่าวจะขึ้นในวันที่วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย 750 ปี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ที่มาของการจ้ดงานครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัจจุบัน พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นศาสนาซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยและคนล้านนา รวมทั้งคนจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ผู้คนมาอย่างยาวนาน

ทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมและจัดเสวนาโดยมีพระเมธีวชิโรดม หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี , ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ รวมถึง ส.ส.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล และแขกผู้มีเกียรติ ดารานักแสดง มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ประชาชนชาวพุทธจังหวัดเชียงรายและทั่วประเทศ มาร่วมกันประกาศพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงรายร่วมกัน

Leave a Reply