ชาวพุทธโลกประกาศ ยกย่องพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้สร้างสันติสุขสู่มวลมนุษยชาติ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า วันนี้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านพระพุทธศาสนา จัดสัมมนานานชาติ เรื่อง ผลงานและมรดกทางจิตวิญญาณของพระเจ้าอโศกมหาราช ดำเนินการโดย Dr.Vikas Singh ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาภาษาสันสกฤต และ Dr. Dilip Kumar, Marwari College, Latit Narayan Mithila University, Darbhanya, Bihar ประเทศอินเดีย โดยมีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางออนไลน์มากกว่า 200 คน ขณะที่มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊กและยูทูปตลอดเวลาการสัมมนา

การจัดสัมมนาครั้งนี้ต้องขออนุโมทนา Dr.Vikas Singh ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาภาษาสันสกฤต และ Dr. Dilip Kumar, Marwari College, Latit Narayan Mithila University, Darbhanya, Bihar ที่ได้เชิญให้เข้าร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ “บทบาทและผลงานของพระเจ้าอโศกมหาราชที่มีต่อพระพุทธศาสนา” สำหรับพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นทรงเป็นธรรมทูตฝ่ายคฤหัสถ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยฉพาะความรัก เมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่นิยมความรุนแรง ส่งลูกชายและลูกสาวนำต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา อินเดีย ไปปลูกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศรีลังกา นอกจากนั้นยังได้สงพระโสณะและพระอุตระนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ อีกด้วย

Leave a Reply