ด่วน!! มจร ประกาศงดกิจกรรมเสี่ยงติดเชื้อโรค COVID -19 พร้อมงดเชิญนานาชาติร่วมกิจกรรม 2 เดือน

       เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (20 ก.พ.63) พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และลงนามประกาศกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 อีก 9 แห่ง ดังนี้  โดยมีความว่า

      เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ที่มีแหล่งเริ่มต้นมจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ผ่านการหายใจและการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และมีหลักฐานชัดเจนว่า ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ. 2543 รวมทั้งความห่วงใยสวัสดิภาพของบุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และปฎิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

ทั้งนี้พร้อมประกาศกำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงติดเชื้อโรค COVID-19 อีก 9 แห่ง ดังนี้

Leave a Reply