หนุนภาครัฐดำเนินการจัดประโยชน์ที่ดินของวัดอย่างจริงจัง

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสนับสนุนจากภาคประชาชน กรณีการจัดประโยชน์ที่ดินของวัด ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุม มส.เห็นสมควรวางแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. วัดใดมีผู้ขอเช่าอาคารพาณิชย์หรืออาคารอื่นใดของวัดเพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ ให้เจ้าอาวาสวัดนั้นส่งแบบแปลนแผนผังก่อสร้าง งบประมาณ ผลประโยชน์ที่วัดจะพึงได้รับทั้งเงินบำรุงวัด ค่าเช่าอาคาร ร่างสัญญาเช่าไปยัง พศ.เพื่อเสนอคณะกรรมการ พศป.พิจารณาก่อน

2. เมื่อคณะกรรมการ พศป. เห็นชอบแล้ว ให้นำเสนอ มส. เพื่อพิจารณาทุกเรื่อง

3. วัดจะทำสัญญาเช่าได้เมื่อ มส. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และให้วัดแจ้งผลการดำเนินการตามมติ มส. ต่อ พศ.เพื่อรายงานคณะกรรมการ พศป.ทราบ พร้อมกันนี้ มส.ยังมอบให้ พศ.ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ให้สอดคล้องกับมติ มส. และเหมาะสมแก่กาลสมัยด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อต้องการรักษาผลประโยชน์ให้กับวัด จึงแจ้งยัง พศ.ให้นำเรียน มส. เพื่อหาแนวทางดำเนินการ เพราะที่ผ่านมามีผู้มาเช่าที่ของทางวัดแล้วปล่อยเช่าต่อในราคาที่สูงกว่าเดิม ทำให้แทนที่ส่วนต่างของค่าเช่าจะได้นำมาบำรุงพัฒนาวัด กลับไปเข้ากระเป๋าผู้เช่าแทน รวมไปถึงยังเป็นการป้องกันผู้เข้ามาอาศัยพื้นที่วัดแสวงหาผลประโยชน์ เช่น กรณีข่าวทัวร์จีนมาใช้พื้นที่วัดสร้างอาคารเพื่อหลอกนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวแล้วต้องเสียเงินเช่าบูชาวัตถุมงคลในราคาแพงเกินจริง หลังจากนี้ทุกวัดในประเทศไทยหากมีการจัดประโยชน์ที่ดิน ให้เช่าอาคารพาณิชย์หรืออาคารอื่นใดของวัด จะต้องรายงานคณะกรรมการ พศป. และ มส.ก่อน และจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ มส.ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นการปรับแก้แนวทางจากเดิมที่หากเป็นสัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปีให้เป็นอำนาจเจ้าอาวาสพิจารณาได้เลย

Leave a Reply