ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารแด่ “พระพรหมบัณฑิต”

วันที่ 29 มิ.ย. 64   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา พระพรหมบัณฑิต  กรรมการมหาเถรสมาคม    ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) รับถวายภัตตาหาร จาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงประกอบด้วยพระองค์เอง

โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี มานพ ลอยเมฆ เป็นผู้แทนพระองค์  อัญเชิญภัตตาหาร  ถวายแด่ พระพรหมบัณฑิต  ณ.พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ. อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ. ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ. ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ. สุขิโต โหตุ ปรเมนฺทมหาราชา. สิทฺธิกิจฺจํ สิทธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ.ปรเมนฺทมหาราชวรสสฺ ภวตุ สพฺพทา.  ขอถวายพระพร

Leave a Reply