ไม่หลุดโผ!! พระธรรมโพธิมงคล ขึ้นแท่น “เจ้าอาวาสวัดสระเกศ”

วันที่ 20 สิงหาคม 2564  วันนี้มีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ผ่านระบบออนไลน์ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติรับรองการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 5 รูป ดังนี้

1.พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดนิมานรดี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

2.พระเทพปริสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตาราม

3.พระเทพวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามพระยาม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

4.พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ฌาโณทโย) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง

5.พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม

       โดยหลังจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเสนอรายชื่อดังกล่าวตามลำดับขั้นตอนไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าพระบาท ทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป

Leave a Reply