ยลโฉม “โบสถ์กลางน้ำ..วัดมหาจุฬา ฯ” เนื่องในพิธีเททองหล่อพระพุทธมลคลนิมิต ฯ

            วันนี้ (1 มี.ค.63)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ อุโบสถ์กลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงาน พิธีถวายศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม และรวมทั้งทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม ครบรอบ 87 ปี และพิธีเททองหล่อ “พระพุทธมงคลนิมิตวิชิตมารโมลีศรีอยุธยา” พระประธานในศาลาการเปรียญ

            ในขณะที่เมื่อวานนี้ได้มีการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มณฑลพิธี ลานอุโบสถกลางน้ำ โดยอาราธนาพระเถรานุเถระในเขตภาค 2  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 1,250 รูป มาเจริญพุทธมนต์

           สำหรับวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นวัดราษฎร์ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 53 ไร่ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามนโยบายของ พระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           ส่วนโบสถ์กลางน้ำระดุมทุนสร้างโดย พระธรรมโกศาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทะ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ออกแบบโดย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สามารถจุพระภิกษุ -สามเณรได้ถึง 4,000 -5,000 รูป

         ปัจจุบันวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส คือ พระเทพปรวเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดเผยแผนในการพัฒนาวัดแห่งนี้ว่า

        แผนแรก ก็คือ จะสร้างวัดมหาจุฬา ฯ ให้เป็น “วัดบันดาลใจ” อาตมาจะไม่คิดสร้างอะไรที่มันมากไปกว่านี้ ตอนนี้มีอุโบสถ์กลางน้ำที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศ รองรับพระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมทั้งพระนิสิตทั้งในและต่างประเทศได้ มากกว่า 4,000 กว่ารูป

      ส่วนที่สอง ศาลาการเปรียญตอนนี้สร้างเสร็จแล้ว ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ใช้สอย ทั้งเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ที่พักอุบาสก อุบาสิกาได้ รวมทั้งเป็นสถานที่ทำบุญเลี้ยงพระได้ด้วย

      ส่วนที่สาม ที่พักสงฆ์ตอนนี่ สร้างเสร็จไปแล้ว 1 ชุด มีพระไปอยู่แล้ว ตอนนี้กำลังดำเนินการต่อคือ สร้างกุฎิเจ้าอาวาส แล้วก็อาจจะต้องมีกุฎิสงฆ์อีก 2 -3 ชุด สำหรับเขตสังฆาวาส

     ส่วนที่สี่ ที่คิดจะทำต่อคือ หน้าอุโบสถ์กลางน้ำ คือ จะทำเป็นลานธรรม สำหรับปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิ จะทำห้ร่มรื่น ปลุกต้นไม้ คาดว่าไม่เกิน 2 ปีก็จะพัฒนาให้แล้วเสร็จ ตามแผนที่วาดเอาไว้

     และอนาคตอาจจะมีงานสำคัญอีกประการหนึ่งคือ งานยกช่อฟ้า และผูกพันธสีมาฝั่งลูกนิมิตโบสถ์กลางน้ำ เพื่อให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ นี้คือโครงการในภาพรวม

      “คือที่อาตมาต้องรับเป็นรักษาการเจ้าอาวาส เพราะอาตมาทำมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่สร้างโบสถ์กลางน้ำ มีการประสานกับวัดชลประทาน วางแผนกับอาศรมศิลป์ หรือแม้กระทั้งหาเจ้าภาพมาสร้างศาลา กุฎิสงฆ์ อาตมาก็ทำมาตั้งแต่ต้น อาตมาจึงจำต้องทำหน้าที่ดูแลไปพลาง ๆก่อน..”

     พระเทพปรวเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ กล่าวทิ้งท้าย..

********************

 

 

*************************************

ขอบคุณ ข่าว: พระมหาสาธิต สาธิโต ป.ธ. 6
ภาพ: พระอาทิตย์ ธีรปญฺโญ

Leave a Reply