ประกาศแม่กองธรรม…ยกเลิกมอบใบประกาศนักธรรม – ธรรมศึกษา

          สำนักงานแม่ธรรมสนามหลวง แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิท กำลังเพิ่งความรุนแรงในประเทศ ตามที่ทางราชการประกาศให้หลีกเลี่ยงการพบปะหรืออยู่ในสถานที่แออัดและมีประชาชนจำนวนมากนั้น
ด้วยเหตุนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นห่วงในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและนักธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาการเรียนการสอนในสถานศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นี้ โดยให้สำนักเรียนปฎิบัติตามดังมีรายละเอียด ดังนี้

Leave a Reply