ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ 133 วัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 3 ประจำปี 2562 ให้แก่วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ จำนวน 133 วัด ตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้น และให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Leave a Reply