พบพระสร้าง”ตู้เย็น-เซเว่น”ให้ชุมชน ผ่านโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ข้อความเผ่นเฟซบุ๊ก “Hansa Dhammahaso”ความว่า สร้าง #ถังออกซิเจน #ตู้เย็น #เซเว่น ให้แก่ชุมชน ผ่านโคกหนองนา สันติศึกษาโมเดล #2

คณาจารย์ นิสิตสันติศึกษา และชุมชนชาวท่าคอยนาง อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วยชาวบ้าน วัด และโรงเรียน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโคกหนองนา สันติศึกษาโมเดล โครงการ 2 เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะของชุมชนเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน

หลักสูตรสันติศึกษา มจร ตั้งใจดึงชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนา แล้วมอบคืนให้เป็นสวนเกษตรผสมผสานตามรูปแบบโคกหนองนาและธนาคารน้ำ สวนแห่งนี้จะกลายเป็นถังอ๊อกซิเจน สวนสาธารณะสำหรับการออกกำลังกาย แหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร และพักผ่อนหย่อนใจประจำชุมชน และผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา ได้พักผ่อน ศึกษา เรียนรู้และนำไปต่อยอดต่อไป

การพัฒนาโครงการนี้ จึงเป็นการลงทุนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้แก่ชุมชนและสังคม การสร้างระบบชลประทานขนาดเล็กให้แก่ชุมชน การรักษาดินให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อปลูกป่าให้เป็นปอดแก่ชุมชน รวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านให้ชุมชนได้นำมาใช้งานในครัวเรือนยามจำเป็น

Leave a Reply