“แม่ใจปลอดภัย” ดินดี น้ำดี ชาวประชาชีวีเป็นสุข

นายอำเภอแม่ใจ นำทีม MOI Smart Agent และภาคีเครือข่าย ปรับปรุงเส้นทางจราจรและสร้างฝายชะลอน้ำตามผังภูมิสังคม (Geo-Social Map) แก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะดินถล่ม เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบนพื้นที่สูง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 ก.ย. 66 ที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เปิดเผยว่า อำเภอแม่ใจ ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงเส้นทางจราจรและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำไหลกัดเซาะและดินโคลนถล่มทับเส้นทางสัญจรในพื้นที่หมู่บ้าน ปางปูเลาะ-ผาแดง-ป่าเมี่ยง โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และทีม MOI SMART Agent for CAST กระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าวว่า ตามที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะได้ร่วมกิจกรรมการวิ่ง “ปางปูเลาะเทรล Phayao Hill Tribe Trail Run 2023 และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบางปูเลาะ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีบัญชาให้อำเภอแม่ใจเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพเส้นทางสัญจรที่มีสภาพชำรุด และเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายต่อการสัญจรของนักท่องเที่ยวหรือราษฎรในพื้นที่

“อำเภอแม่ใจจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 โดยดำเนินการซ่อมแซมถนน พย. 6040 (บ้านปางปูเลาะ-บ้านผาแดง) โดยวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันน้ำกัดเซาะ ขุดล้างท่อระบายน้ำ ติดตั้งเสาหลักจราจร ติดอุปกรณ์เรืองแสง รวมทั้งการปรับปรุงบริเวณที่มีการกัดเซาะของน้ำและดินโคลนหล่นทับ อีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมกันตัดหญ้าสองข้างทาง กำจัดสิ่งบดบังป้ายจราจร เส้นทางสัญจร และขจัดเศษใบไม้ตามข้างถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ช่วยกันจัดทำฝายเพื่อชะลอน้ำ ดักตะกอนดิน ป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ โดยบูรณาการกับแขวงทางหลวงชนบทพะเยา เพื่อออกแบบแก้ไขปัญหาน้ำไหลกัดเซาะเส้นทางสัญจร” นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าว

นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากนี้อำเภอแม่ใจจะเร่งดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน บนพื้นที่สูงของอำเภอแม่ใจ ภายในปี 2566 โดยอำเภอแม่ใจได้มอบหมายให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกันดูแลรักษาเส้นทางสัญจร ช่วยกันทำความสะอาดถนนและเส้นทางน้ำ ทำฝายชะลอน้ำตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละชุมชน ตลอดจนการปลูกต้นไม้ยืนต้นและหญ้าแฝกที่จะช่วยรักษาหน้าดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่มีวัชพืชรกบริเวณ 2 ข้างทาง ให้เป็นพื้นที่ปลูกผัก “ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน ทำให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาถนนเส้นทางสัญจร ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรักความสามัคคีและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำพระราชดำริ โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งความสุขและความยั่งยืน ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเพื่อไปสู่เป้าหมาย “ทุกหมู่บ้านแม่ใจยั่งยืน”

Leave a Reply