ในหลวงโปรดเกล้าสมณศักดิ์ฯ พระภิกษุจำนวน 7 รูป “วัดโพธิ์ท่าเตียน”ผงาด

วันที่ 12 มิ.ย. 64  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป ดังนี้

1.พระเทพกิตติโมลี เป็น “พระธรรมวชิรโมลี” สถิต  ณ วัดเบญจมบพิตรวนาราม กรุงเทพฯ

2.พระอมรสุธี เป็น “พระราชวชิรมงคล”   สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

3.พระครูศรีสมุทรวาหะ เป็น “พระวชิรธรรมวิธาน” สถิต ณ วัดสุธันธาวาส จ.สมุทรปราการ

4.พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ เป็น “พระสุธีวชิรปฎิภาณ” สถิต  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

5.พระมหาธีรพงษ์ ธีรวํโส เป็น “พระทักษิณคณิสสร”สถิต  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

6.พระครูสิริวีราภรณ์ เป็น“พระอุดรคณารักษ์”สถิต  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมัง ลาราม กรุงเทพฯ

7.พระครูศรีวชิรวงศ์ เป็น “พระญาณวชิรวงศ์”สถิต  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

 

Leave a Reply