ถวายพระกุศลแด่ “สมเด็จพระสังฆราช” แพทย์อาสากว่า 200ชีวิตตรวจสุขภาพฟรีให้พระสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 28 มกราคม 2567  ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”   โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)  ส่วนฝ่ายคฤหัสถ์ประกอบด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์,, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภา, พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศาสตราจารย์คลินิก และ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10  เป็นต้น ร่วมพิธี ในขณะที่มีพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรีอย่างคับคั่ง

พระมงคลพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดกล่าวว่า วันนี้มีพระสงฆ์มาร่วมตรวจคัดกรองประมาณ 500 รูป โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์จะได้มีโอกาสตรวจสุขภาพ ได้ทราบสุขภาวะสุขภาพของตนเอง และจะได้ทำงาน โครงนี้เป็นโครงการเกิดขึ้นภายใต้ร่มธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“อาตมาในนามเจ้าคณะจังหวัดขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันจัดทำโครงการถวายสุขภาพ สุขอนามัยที่สมบูรณ์แก่พระคุณเจ้าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร วันนี้มีคณะสงฆ์มาทั้งของฝ่ายมหานิกายจำนวน 98 วัดและของคณะธรรมยุตอีก 11 วัด รวม 109 วัด มีพระคุณเจ้ามารับบริการ 500 รูป หากนับจำนวนพระช่วงเข้าพรรษาจังหวัดสมุทรสาครเรามีพระทั้งหมดประมาณ 600 รูป แต่ช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษา หลายรูปอาจติดศาสนกิจอยู่ที่อื่น วันนี้จึงมากันประมาณ 500 รูป  วันนี้มีหลายภาคส่วนมาร่วมงาน ญาติโยมบางคนพอทราบข่าวว่ามีหมอมาตรวจให้ฟรี 11 อย่างก็พามากัน ซึ่งต้อง ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านมีส่วนร่วมสร้างบุญกันในวันนี้..”

ในขณะที่  นายผล ดำธรรม   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์,แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข, นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสมุทรสาคร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  วันที่ 28 มกราคม 2567 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เพื่อถวายการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ประจำวัดอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการมอบโอกาส ในการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  และขยายโอกาสในการเข้าถึงการตรวจรักษา และคัดกรองโรค โดยเน้นการมีส่วนร่วม และสร้างการเรียนรู้ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย โรงพยาบาล และชุมชน อันก่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข ที่เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10)   กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรปธพ.รุ่นที่ 10 ซึ่งมีนักศึกษารวม 145 คน ได้มีเจตนาอันเป็นกุศลจัดทำโครงการหน่วยแพทย์อาสาเพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยระดมกำลังแพทย์ พยาบาล และบุคลากร จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดคลินิกเฉพาะทาง จำนวน 11 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกคัดกรองผู้ป่วย, คลินิกตรวจเลือด, คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, คลินิกคัดกรองโรคปอดจากการเอกซเรย์ปอด, คลินิกทันตกรรม, คลินิกจักษุ, คลินิกโสต ศอ นาสิก, คลินิกกระดูกและข้อและเวชศาสตร์ฟื้นฟู, คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์, คลินิกแพทย์แผนจีน และ คลินิกผิวหนัง เพื่อบริการให้แก่ภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 500 รูป

ด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า โครงการนี้ เกิดขึ้นตามแนวคิดภายใต้หลักการนำหมอไปหาคนไข้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย ลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางเข้าเมือง การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้โครงการได้มีส่วนสนับสนุนความเป็นจิตอาสาขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ด้วยการทำงานแบบธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการรวมตัวกันของจิตอาสา ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของแพทย์ทั้ง 4 เสาหลัก คือ ผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ  จากกระทรวงสาธารณสุข จากภาครัฐคือหน่วยงานแพทย์ 4 เหล่าทัพ  และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้บริหารแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน เพื่อแสดงพลังการรวมใจของบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาภาครัฐ และภาคเอกชน  เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ลดคิวของผู้ป่วยที่ต้องรอคอยยาวนาน เพื่อเข้ารับการรักษาในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้ได้รับบริการจบ ในขั้นตอนเดียว

ด้านพลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) กล่าวว่า มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้เริ่มจัดทำโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยคณะทำงาน ได้ขอประทานอนุญาตดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งพระองค์ท่านได้อนุโมทนาและได้กล่าวว่าทำให้ครบ 9 วัด ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.แต่ละรุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ใน 28 วัด ได้ถวายการตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์มาแล้ว จำนวนกว่า 20,000 รูป โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่  28  โดยวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์เข้ารับการตรวจรักษากว่า 500 รูป โดยนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10 ได้จัดทำถุงบุญเพื่อถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกรูปอีกด้วย..

Leave a Reply