“มจร วิทยาเขตนครสวรรค์-สมาคม อบจ.” ร่วม MOU พัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอบจ.สุพรรณบุรี ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB) ในการพัฒนาอุปกรณ์ สำหรับใช้ในระบU SulTciency Groundwater Recharge (SGR) ที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB) และการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นแบบบูรณาการ โคยระบบถัง Suficiency Groundwater Recharge (SGR) ระหว่าง 7 องค์กร ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รองศาสตรจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี 2.สถาบันปัญจนิยาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ โดย พระเทพปริยัติเมธี รองศาสตราจารย์ ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตนครสวรรค์ 3. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 4.สถาบันวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาสร้างสรรค์ โดย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาสร้างสรรค์ (ICW) 5. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดย นายชาตรี ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี (IIC) และ 7.บริษัท วาชินี เทด จำกัด โคย นายภวินทร์ จันทาภากุล กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ เพื่อการบูรณาการความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (SGB) และการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยระบบถัง Suficiency Groundwater Recharge (SGR) และการพัฒนาระบบ IOT “การบริหารจัดการท้องถิ่นอัจฉริยะ : 5G Smart LGOA ( SG Smart Local govemment organization Appications)”

Leave a Reply