“มจร” บิ๊กแคลนนิ่ง “เจ้าคุณประสาร” เผย “พร้อมแล้ว” งานประสาทปริญญาประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เมื่อช่วงบ่ายวันนี้  พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณประสาร”  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เข้าร่วมกิจกรรม

พระราชวัชรสารบัณฑิต  กล่าวว่า  วันนี้ประชาสังคม มจร ร่วมกัน Big Cleaning เพื่อรองรับงานประสาทปริญญาระหว่างวันที่ 8 -11 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมหมดแล้ว ทั้งเรื่องหอประชุม อาคารสถานที่ สถานที่จอดรด ที่พัก รวมทั้งอาหารตอนนี้งานประสาทปริญญาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติของมหาจุฬา ฯ ของเราคือ ภาคเช้าจะเป็นปาฐถาพิเศษของอธิการบดี ซึ่งปีนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร  ปาฐกถาเรื่อง พุทธนวัตกรรมในยุค Disruption เพื่อเปิดมุมคิดและมุมมองของท่าน พร้อมกับกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกระดับชั้น สำหรับช่วงบ่ายในวันที่ 8 และ 9 ก็มีพิธีซ้อมใหญ่ ส่วนวันที่ 10 ซึ่งเป็นวันรับจริงได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในการประทานปริญญาแก่พระเถระทั้งต่างชาติและภายในประเทศ ร่วมทั้งคฤหัสถ์ที่ได้รับดุษฎีกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ และผู้ที่ได้รับปริญญาบัตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ร่วมทั้งผู้ที่จบจากสถาบันสมทบจากต่างประเทศ แต่ในวันที่ 11 สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปฎิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการเป็นประธานมอบปริญญาบัตร แก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ

“วันนี้เราทำ Big Cleaning คือทำความสะอาดรอบนอกอาคาร ในขณะเดียวกันวันนี้ภายในอาคาร ภายในตึกเราก็ฉีดป้องกันโควิด -19 ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ มจร มีมาตรการเข้มข้นเหมือนทุกปี เราคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตลอด ซึ่งหากเราดูย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2 ปีที่โควิดแพร่ระบาดหนักหน่วง งานประสาทปริญญา มจร เราทำแบบเข้มแข็งมาก เป็นที่ยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา ปีนี้เข้มเหมือนเดิมให้ทุกคนที่รับปริญญาต้องทำ ATK  ก่อนเข้าอาคาร มวก. เรามีการวัดอุณภูมิ สวมแมสทุกรูป ทุกท่าน  ส่วนผู้ปกครองของนิสิต กลุ่มญาติ ปีนี้เราก็เปิดให้เข้ามาได้ในชั้นนอกได้ ทำกิจกรรมได้  เว้นไว้แต่ตึก มวก. ชั้นล่างและชั้นบน สถานที่รับปริญญาไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไป และปีนี้รอบนอกมีซุ้มถ่ายรูปทุกคณะ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต หรือแม้แต่ซุ้มของพระนิสิตนานาชาติซึ่งเป็นสีสันของมหาจุฬา ฯ ปีนี้ก็มีได้ ส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องกลัวอด ซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมถวายอาหารให้แบบไม่ตกบกพร่องเลย ยืนยันว่าตอนนี้เราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว”

ในขณะที่ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจนิสิต รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดเผยว่าวันนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อกำกับติดตามภาระหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยบัญชามอบหมาย เรื่องการปฏิสันถารต้อนรับอาคันตุกะฝ่ายต่างประเทศ ในพิธีประสาทปริญญา วันที่ 8-11 ธันวาคม 2556

“การประชุมครั้งนี้ ได้กำกับติดตามการทำงานเตรียมปฏิสันถารอาคันตุกะต่างประเทศ อาทิ การจัดบุคลากรประกบและรับส่งอาคันตุกะจากท่าอากาศยานนานาชาติมายังที่พักและ มจร การจัดเตรียมภัตตาหารอาหารมังสวิรัติและอาหารพิเศษ รวมทั้งสถานที่รับประทานอาหาร การจัดทำกำหนดการภาษาอังกฤษให้อาคันตุกะทราบในแต่ละวัน การนำอาคันตุกะต่างประเทศเข้าพบอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ การจัดเตรียมรถรับส่งอาคันตุกะยังจุดต่าง ๆ การประสานงานขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ดอนเมือง การซักซ้อมผู้เข้ารับปริญญาชาวต่างประเทศทุกระดับ การเตรียมของที่ระลึกมอบแก่ชาวต่างประเทศด้วย.”

ปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผู้จบการศึกษาทุกระดับชั้นมีทั้งสิ้น 4,370 รูป/คน        และมีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อีก 64 รูป/คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 รูป/คน และเข็มเกียรติคุณอีก 56 คน

 

 

Leave a Reply