จังหวัดกาญจนบุรี จับมือเครือข่ายโคก หนอง นา พนมทวน ชวนน้องพัฒนากร ร่วมกิจกรรมวันดินโลก

จังหวัดกาญจนบุรี จับมือเครือข่ายโคก หนอง นา พนมทวน ชวนน้องพัฒนากร ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ย้ำต้องสร้างความตระหนักรู้ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี(Better Life) ของพวกเราทุกคน

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอำเภอพนมทวนจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้แปลงโคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบครัวเรือน ของนายธนพนธ์ ทองมณโฑ หมู่ที่ 6 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้มอบหมายให้นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายศุภกรณ์ แนนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสมพร พุ่มช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายโคก หนอง นา และพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121 ที่ลงพื้นที่ฝึกภาคสนามในเขตอำเภอพนมทวนเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2565

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins หรือ อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนด รวมถึง แนวคิด “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องของวันดินโลกให้แก่ประชาชน และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1. การปลูกถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธร 2. การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 3. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครูพาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง และ 4. การเยี่ยมชมการแสดงผลความสำเร็จของพื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต่อว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในทรัพยากรดิน ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่ดี (Better Production) ทำให้มีโภชนาการที่ดีขึ้น (Better Nutrition) และพื้นดินจะมีความร่มเย็นชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ กลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น (Better Environment) และทั้ง 3 ดี ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดี (Better Life) คือ มีชีวิตที่ดี เป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินตามเป้าหมายของวันดินโลก (World Soil Day) และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดกาญจนบุรี ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันดินโลก และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งแนวคิดในการจัดงานปีนี้ คือ “Soils, where food begins หรือ อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” จะเห็นได้ว่าปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความตระหนักของความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยังสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความต้องการใช้ทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และไม่สามารถนำกลับมาทดแทนใหม่ได้ หากขาดการอนุรักษ์และพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน จะก่อให้เกิดปัญหา ความเสื่อมโทรมของดินที่ส่งผลต่อคุณภาพ การผลิต และกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ และหากดินมีความเสื่อมโทรมที่รุนแรง การฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะทำได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้น วันดินโลก นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักให้ประชาชนได้รู้คุณค่าของดินแล้วยังทำให้สำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย”

Leave a Reply