จบข่าว “มส.” ตั้ง “หลวงพ่อบัวศรี -พระครูเล็ก” เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9

วันที่ 13 ม.ค.65 ในคราวประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แจ้งว่า พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) ได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการที่ได้ปฎิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) จำนวน 2 รูปคือ

1. พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต)

2.พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ) ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต)
อ่านต่อ..

Leave a Reply