ครม.แต่งตั้ง “อธิบดีกรมการศาสนา” คนใหม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 4 ราย ดังนี้  1. นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  2. นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  3. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ 4.นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับนายชัยพล สุขเอี่ยม ว่าที่อธิบดีกรมการศาสนาคนใหม่ มีประวัติโดยสังเขปดังนี้

– ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร

ประวัติการรับราชการ

– ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (8 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน)

– รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (7 ธันวาคม 2561 – 8 กุมภาพันธ์ 2564)

– หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี (9 ตุลาคม 2558 – 26 ธันวาคม 2561)

– ผู้อํานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (16 กุมภาพันธ์ 2553 – 20 พฤษภาคม 2556)

ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ

–  หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 87

–  หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส. 2) รุ่นที่ 12

Leave a Reply