มส.ผุดไอเดีย “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด ๆ ละ ๑ รูปทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระสังฆราช”

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในนามรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ มหาเถรสมาคมมีมติรับทราบ โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด  วัด ๑ รูป ทั่วไทย เพื่อให้พระภิกษุมีความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ,

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมติเห็นชอบ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ระหว่าง มหาเถรสมาคม กรมคุมประพฤติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  โดยการร่วมมือครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมนำหลักธรรมทางศาสนาและการประกอบสัมมาอาชีพมาใช้ในการป้องกันสังคมจากปัญหาอาชญากรรมอีกด้วย

 

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply