ที่ประชุม มส.เห็นชอบคัมภีร์เทศน์ต้านทุจริต ๖ กัณฑ์ตาม ป.ป.ช.เสนอ มอบให้พระสังฆาธิการเผยแพร่ต่อทั่วประเทศ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเห็นชอบการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) โดยให้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) เป็นแนวบรรยายถวายความรู้ในการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับเจ้าอาวาส เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป และในการจัดประชุมพระสังฆาธิการในพื้นที่ใด ให้ประสานกับ ป.ป.ช. ในพื้นที่นั้น ๆ ไปร่วมถวายความรู้ และวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) จำนวน ๖ กัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับ และวัดทั่วประเทศนำไปเผยแผ่ ใช้ในการแสดงพระธรรมเทศนาและถือปฏิบัติต่อไป และขอให้สำนักงาน-พระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) จำนวน ๖ กัณฑ์ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

 

ภาพ: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply